Klauzula informacyjna - Skargi i wnioski - klauzula informacyjna - KPP Sulęcin

Skargi i wnioski - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Klauzula infomacyjna

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie

Kontakt:

ul. Szpitalna 4

69 – 200 Sulęcin

 

2. Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.sulecin@go.policja.gov.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

5. Pani/Pana dane osobowe:

 - będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

 - nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

6. KPP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

9. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.