Przemoc w rodzinie - KPP Sulęcin

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Poniżej znajdują się linki do baz teleadresowych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych na terenie województwa lubuskiego, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html

2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html

3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

4. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2019 r.

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

5. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych - baza danych 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

6. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

7. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

8. Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek udzielających tymczasowego schronienia

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

9. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie –wyszukiwarka

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

 


PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 1. JEST INTENCJONALNA
  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

ZADANIA POLSKICH INSTYTUCJI I SŁUŻB SPOŁECZNYCH W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

POLICJA

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ POLICJI NALEŻY M.IN.:

 1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 2. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
 3. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem:

 • interwencja,
 • sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),
 • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia,
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
 • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
 • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,
 • udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.

Osoby wzywające policję mają prawo do:

 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

PROKURATURA

Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także świadkowie mogą złożyć w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno-skargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa (dotyczy to przestępstw ściganych na wniosek osoby poszkodowanej). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

 • wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci
 • dozoru policyjnego,
 • tymczasowego aresztowania

DZIAŁALNOŚĆ GMIN

Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy m.in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Możliwości działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej podejmowanych na terenie gmin:

 1. Udostępnienie rodzinom, w których występuje przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej, poprzez:
  1. tworzenie i prowadzenie:
  2. punktów informacyjno-konsultacyjnych
  3. schronisk dla ofiar przemocy domowej
  4. ośrodków interwencji kryzysowej
  5. telefonów zaufania
  6. programów środowiskowych
  1. inicjowanie powstawania i wspieranie:
  2. organizacji społecznych pomagających ofiarom przemocy domowej,
  3. grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej,

Zadania te powinny być umieszczone w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych. Na realizację tego programu gmina przeznacza środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 1. W przypadku gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:
 1. przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),
 2. wezwać osobę nadużywająca alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 3. udzielić wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego osobom poszkodowanym,
 4. poinformować członków rodzin o możliwościach szukania pomocy w zakresie problemów alkoholowych i przemocy domowej,
 5. prowadzić dokumentację przypadku,
 6. w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić organy ścigania,
 7. w razie konieczności powiadomić policję i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami, np. wizyty dzielnicowego,
 8. w razie konieczności powiadomić ośrodek pomocy społecznej i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami,
 9. wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 10. współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy domowej w środowisku lokalnym,

POMOC SPOŁECZNA

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:

 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby. (Niebieska karta - załącznik do wywiadu),
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
 • monitoruje efekty podjętych działań,
 • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy
 • w uzasadnionych przypadkach:
 • udziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,
 • udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności,
 • udziela zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się
 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
 • wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach,
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,
 • może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci,
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

SŁUŻBA ZDROWIA

Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej kwalifikuje się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi ponieważ: a) bardzo często towarzyszą mu wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego, b) zawsze występują poważne uszkodzenia zdrowia psychicznego. W dziedzinie pomocy ofiarom przemocy domowej, oprócz zadań podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:

 • rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć,
 • umiejętność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości jej występowania,
 • poinformowanie ofiar o możliwościach szukania pomocy,
 • wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach.
 • poinformowanie ofiar o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
 • w przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub na prośbę poszkodowanych powiadomienie innych służb np. pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • w przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popełnienia przestępstwa, np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych oparzeń, wykorzystania seksualnego, powiadomienie organów ścigania.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Informacja o działalności lokalnych organizacji pozarządowych powinna być dostępna w każdej gminie, w przychodni, poradni, szkole, komisariacie, itp. Organizacje pozarządowe to są głównie stowarzyszenie, fundacje, kluby. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej organizują:

 • telefony zaufania, punkty informacyjno - konsultacyjne, ośrodki pomocy, schroniska, hotele, świetlice dla dzieci

W ramach swojej działalności oferują, m.in.:

 • pomoc psychologiczną, w grupie i kontakcie indywidualnym,
 • pomoc prawną, w tym pisanie pozwów, wniosków,
 • pomoc socjalną,
 • grupy wsparcia,
 • grupy samopomocowe,
 • pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci,
 • udział w prowadzeniu wywiadów środowiskowych,
 • udział w pracach zespołów pomagających ofiarom przemocy np. przy gminnej komisji czy ośrodku pomocy społecznej,
 • udział w interwencjach,
 • pilotowanie przypadków,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych.

 

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”:

POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE:

JEŚLI TWOJEMU DZIECKU DZIEJE SIĘ KRZYWDA...A TY TO WIDZISZ LUB O TYM WIESZ...

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: